Ranking for Task Points

Vocation: All

Rank Name Vocation Points
1 Bigfatpp Royal Paladin 179
2 Andrzej Bitewny Dzik Elite Knight 171
3 Zappatatajacz Royal Paladin 156
4 Myrezo Elite Knight 149
5 Sadistic Hannibal Royal Paladin 137
6 Wednesday Elite Knight 118
7 Sazakan Royal Paladin 108
8 Kozlitus Elder Druid 99
9 Striker Royal Paladin 90
10 Lonely Cowboy Elite Knight 88
11 Zakari Elite Knight 87
12 Motherofslaves Royal Paladin 87
13 Mithrandir Master Sorcerer 77
14 KungFuBarbie Elite Knight 75
15 Jer Elite Knight 74
16 Magikern Max Master Sorcerer 74
17 Pan Toman Elite Knight 69
18 Moist Fruit Master Sorcerer 68
19 Saint Golden Knight Elite Knight 67
20 Mirzza Elite Knight 66
Next page