Ranking for Axe

Vocation: Knight

Rank Name Vocation Level
1 Mystik Elite Knight 104
2 Warulven Elite Knight 100
3 Kug Elite Knight 99
4 Son Of Odin Elite Knight 98
5 Smek Elite Knight 97
6 Shootie Elite Knight 96
7 Alahadi Elite Knight 96
8 Howard Elite Knight 95
9 Andrzej Bitewny Dzik Elite Knight 95
10 Ragnarson Elite Knight 94
11 Svir Elite Knight 94
12 Crutono Elite Knight 93
13 Lonely Cowboy Elite Knight 93
14 Jumberlack Elite Knight 93
15 Faderskap Elite Knight 92
16 Themer Nawaf Elite Knight 91
17 Dzika Elite Knight 91
18 Seyn Arkwin Elite Knight 91
19 Stalker Elite Knight 91
20 Mirzza Elite Knight 90
Next page